Stavba je koordinována s městem, které je investorem nové dešťové kanalizace a nového vodovodního přivaděče.

Nacházejí se zde vodovodní řady z litiny z roku 1937, které jsou značně inkrustované, celkově dožilé, s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace v ul. Pohraniční stráže je tvořena potrubím z betonu z roku 1899. Část stoky (od ul. Severské) byla v roce 2015 opravena z PVC v délce 15 metrů. Zbytek stoky je rovněž v havarijním stavu, chybí dno, je viditelná zemina, vznikají kaverny.

V Severské ulici pochází kanalizace rovněž z roku 1899 a tvoří ji potrubí z betonu. Stoka je zborcená, materiál vykazuje korozi 50 %, jsou netěsné spoje, kořeny vrůstají do spojů, ve špatném technickém stavu jsou kanalizační šachty. V Turnovské ulici je kanalizace z PVC a úsek z betonu z roku 2000. Tato stoka je v dobrém technickém stavu a není předmětem rekonstrukce. V Šumavské ulici tvoří kanalizaci betonové potrubí z roku 1899. I zde kamerová prohlídka prokázala netěsné spoje, kaverny, prorůstající kořeny, a korozi materiálu 50 %. Rekonstrukce vodovodu bude provedena v celkové délce 243 metrů a kanalizace v délce 289 metrů.

close Mapa info Zdroj: SVS zoom_in Mapa

V ulici Pohraniční stráže, Severská a Turnovská bude provedena rekonstrukce vodovodu. Dále budou v ulici Pohraniční stráže přepojeny čtyři kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci. V křižovatce ulic Pohraniční stráže a S. K. Neumana bude provedeno propojení stávajících splaškových stok. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet a výstavba nových revizních šachet na nové splaškové kanalizaci. Do nového kanalizačního řadu budou přepojeny všechny nalezené funkční splaškové přípojky. Všechny přípojky uličních vpustí budou napojeny na rekonstruovanou stoku. Pro novou stoku bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu v délce 171 a DN 63 v délce 72 metrů.

Investorem stavby je SVS. Dle aktuálního harmonogramu má být stavba dokončena do 31. srpna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz.