Obecně závaznou vyhláškou města Děčín č. 10/2009 byl s účinností od 1. ledna 2010 zaveden na území města Děčín místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). Tímto poplatkem byl s ohledem na celosvětovou krizi a na to navazující ekonomickou situaci města opětovně zpoplatněn městem zavedený systém nakládání s komunálním odpadem na celém území města Děčín. Výkon správy poplatku provádí Magistrát města Děčín, odbor ekonomický (Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, budova A, 3. patro).

Jak je uvedeno ve vyhlášce, může být poplatek za domácnost odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. V případě, že se občané rozhodnou platit poplatek společně za více osob, je třeba, aby správci poplatku předali co nejdříve tiskopis Přihlášení společného zástupce (dále jen „Přihláška“), který byl mj. vložen jako příloha Zpravodaje č.2. Na tiskopise plátce poplatku dále vyplní způsob úhrady poplatku.

Tiskopis je k dispozici dále na recepcích v obou budovách magistrátu (Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 28. října 1155/2, Děčín I), dále je ke stažení na www.mmdecin.cz v sekci Magistrát – Formuláře - odbor ekonomický, příp. přímo na odboru ekonomickém magistrátu.

Před splatností poplatku zašle správce poplatku všem poplatníků, resp. společným zástupcům složenku nebo informaci o bankovním spojení. V roce 2010 je splatnost 1. splátky poplatku mimořádně posunuta do 30. června, v dalších letech pak do 31. května a 2. splátky do 30. listopadu každého roku. Plátcům, kteří v Přihlášce správně uvedou spojové číslo SIPO, bude správcem poplatku zajištěn předpis do plateb SIPO prostřednictvím České pošty v červnu 2010 a následně vždy k datu splatnosti dalších splátek poplatku. V případě, že dojde ke změně počtu osob v domácnosti, resp. v nemovitosti, je nutno nahlásit tuto skutečnost před splatností poplatku správci. Veškeré platby provedené společným zástupcem budou až do ohlášení změny rozúčtovány všem poplatníkům uvedeným v Přihlášce.