Zimní večerní prohlídky proběhnou v Loretě Rumburk v úterý 2. 12. a 16. 12. 2014 vždy od 18.00 hodin. Pokračovat budou v lednu 
– v úterý 6. 1. a 20. 1. 2015.

Hodinová komentovaná prohlídka kulturní památky z počátku 18. století nabídne zpěv duchovních písní a podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů.

K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské, restaurované malby a výjimečná sochařská výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně zvané „roráty".

Lednové prohlídky doplní prohlídka klášterního betlému a hra na varhany. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v zimním čase pořádá od roku 2012 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Rezervace je možná na telefonním čísle 604 555 922. Vstupné je 80 a 40 korun.

O rumburské Loretě:

Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schránka loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina.

Loretánskou kapli v Rumburku dal podle projektu významného architekta Johan-na Lucase von Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) 
a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna). Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro severní Čechy a Lužici.