Soudní spory o soutěsky řeky Kamenice v srdci národního parku České Švýcarsko neberou konce. Jednou z projednávaných a zatím nerozhodnutých kauz je i žaloba, kterou se obec Hřensko a Povodí Ohře domáhají zrušení takzvaného věcného břemene. Soud se záležitostí znovu zabýval právě v těchto dnech a další líčení odročil na konec března.

„Odejmutím takzvaného věcného břemene bych byla zbavena možnosti užívat řeku k lodnímu provozu. Tohle právo mi společně s koncesí na přepravu výletníků na lodičkách zůstalo zachováno. Protože ale chce ve své režii lodní provoz zajišťovat sama obec, dožaduje se zrušení stále platného užívacího práva,“ vysvětlila Hana Kozáková.

Děčínský soud se žalobou zabýval už před dvěma roky. Majitelku lodiček věcného břemene a tím tedy možnosti dál využívat řeku k lodnímu provozu nezbavil. Jedno pravomocného rozhodnutí tedy v této kauze už padlo. Obec pak ale svojí žalobu částečně pozměnila a záležitost se tak znovu vrátila k projednávání do soudní síně.

„Podle právního názoru mých advokátů nelze ve stejné věci rozhodovat dvakrát. Nicméně, stalo se,“ poznamenala Kozáková.

Podnikatelka už dříve dva spory prohrála. Nejprve soud po opakovaném projednávání a odvolání rozhodl, že pozemky, které leží v soutěskách podél řeky Kamenice a které několik let vlastnila právě provozovatelka lodiček, se musí vrátit do vlastnictví obce. Z jejího majetku byly prodány v rozporu se zákonem.

„Pak jsme uspěli také s takzvanou vyklizovací žalobou. Soud paní Kozákové nařídil, že pro svoje podnikatelské aktivity nesmí využívat přístaviště lodí ani žádné další pozemky či majetek obce,“ připomněl starosta Josef Černý.

O provoz lodiček se chce od letošní sezóny starat obec. Zatím ale nevlastní žádné lodičky a do jejího majetku nepatří ani čistírna odpadních vod, hygienická zařízení a některé další věci. V rámci majetkového vypořádání chce Hřensko tuto vybavenost odkoupit. Zastupitelé ale nepřikývli ani na jednu ze tří variant, které předložila dosavadní provozovatelka lodiček.

„V každém z návrhů byla vždy nějaká podmínka , která znemožňovala nabídku přijmout,“ tvrdil starosta Černý. Obec teď chce předložit některé protinávrhy. Zastupitelé delegovali na starostu pravomoce v této záležitosti

postupovat podle doporučení právních zástupců obce.

„Projevila jsem dost ochoty a dobré vůle se domluvit s obcí tak, aby k nějaké dohodě přijatelné pro obě strany došlo. Oklikami se ale dozvídám, že kvůli nejrůznějším výhradám mé návrhy vedení obce nepřijalo,“ reagovala Hana Kozáková. Připomněla, že když k dohodě nedojde, může nastat i situace, že v Edmundově soutěsce své lodě ponechá a v Divoké soutěsce bude lodní provoz zajišťovat její syn Martin. Jeho se žádný z vedených soudních sporů prý netýká.

„Všechny žaloby byly vedené proti mně, ne proti němu,“ dodala.

Opačného mínění jsou ale právní zástupci obce. „Při výpovědích na policii i u všech dosavadních řízení a soudních jednání paní doktorka vystupovala jako majitelka lodiček a další vybavenosti. Okolnost, že v Divoké soutěsce podniká její syn Martin nebo kdokoli jiný, nemá vliv na všechna dosavadní rozhodnutí. A to včetně zásadního faktu, že nesmí pro své podnikání využívat pozemky a další majetek obce,“ vysvětlil děčínský advokát Aleš Podrábský, který je jedním z právním zástupců Hřenska.

Ani zatím nedořešený spor o sejmutí věcného břemene nemá rozhodný vliv na to, jestli obec může a nebo nemůže začít přepravovat turisty v soutěskách ve své režii od letošní turistické sezóny. Obecní lodičky mohou vyplout v předpokládaném termínu na Velký pátek před velikonočními svátky.

„Podle našeho právního názoru má řeka prakticky stejný charakter jako silnice nebo jiná dopravní komunikace. Není to výhradní právo pro jednotlivce nebo firmu, ale může ji užívat kdokoli, kdo bude splňovat provozní podmínky. Naopak, když tamní zakotvené lodičky v majetku paní Kozákové budou provozu překážet, bude povinna je na příkaz správce toku odklidit. Pokud by se tak nestalo, může tento úkon zajistit samotná obec,“ tvrdil právník Podrábský.