Severočeská vodárenská společnost (SVS) zde zahajuje plánovanou investiční akci, v jejímž rámci budou rekonstruovány zkorodované poruchové vodovodní řady a děravá, místy zborcená kanalizace. Rekonstrukce se týká cca 60 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba je koordinována s městem, které je investorem nové dešťové kanalizace a nového vodovodního přivaděče.

Vodovodní řady jsou v této lokalitě značně inkrustované, celkově dožilé a s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace v ul. Pohraniční stráže je tvořena potrubím z betonu z roku 1899. Část stoky od ulice Severské byla v roce 2015 opravena z PVC, zbytek stoky je rovněž v havarijním stavu - chybí dno, je viditelná zemina a vznikají kaverny.

V Severské ulici pochází kanalizace rovněž z roku 1899 a tvoří ji potrubí z betonu. Stoka je zborcená, materiál vykazuje padesátiprocentní korozi, jsou netěsné spoje, kořeny vrůstají do spojů a ve špatném technickém stavu jsou kanalizační šachty. V Turnovské ulici je kanalizace z PVC a úsek z betonu z roku 2000. Tato stoka je v dobrém technickém stavu a rekonstrukce se jí netýká. V Šumavské ulici tvoří kanalizaci betonové potrubí z roku 1899 a i zde kamerová prohlídka prokázala netěsné spoje, kaverny, prorůstající kořeny a korozi materiálu 50 %.

close Plán rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace ve Varnsdorfu info Zdroj: SVS zoom_in Plán rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace ve Varnsdorfu

SVS provede rekonstrukci vodovodu v celkové délce 243 metrů a kanalizace v celkové délce 289 metrů.

V ulici Pohraniční stráže, Severská a Turnovská bude provedena rekonstrukce vodovodu. Dále budou v ulici Pohraniční stráže přepojeny čtyři kanalizační přípojky na splaškovou kanalizaci. V křižovatce ulic Pohraniční stráže a S. K. Neumana bude provedeno propojení stávajících splaškových stok. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce všech dotčených revizních šachet a výstavba nových revizních šachet na nové splaškové kanalizaci. Do nového kanalizačního řadu budou přepojeny všechny nalezené funkční splaškové přípojky. Všechny přípojky uličních vpustí budou napojeny na rekonstruovanou stoku. Pro novou stoku bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových a pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začínají ve 42. kalendářní týdnu, dle aktuálního harmonogramu má být stavba dokončena do 31. srpna 2022.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 30 staveb v celkovém objemu investic 136,73 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz