Poškodila velká voda váš dům nebo byt? Musíte se postarat o svůj příbytek? V takovém případě jde slovy zákoníku práce o důležitou osobní překážku v práci, při níž zaměstnavatel může poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy, tedy takzvané neplacené volno. Můžete se však se svým zaměstnavatelem dohodnout, že takto zameškanou dobu napracujete.
Obecně platí, že zaměstnavatel by měl v případě postižení svých zaměstnanců povodněmi přihlížet k jejich oprávněným zájmům a umožnit jim, aby následky povodní odstranili či aspoň zmírnili.

TUDY ŠLA VODA 4. ČERVENCE

Ve veřejném zájmu

Jiná situace nastane, pokud sice odstraňujete následky velké vody na svém majetku, ale současně konáte ve veřejném zájmu. Třeba v případě, že váš podemletý dům ohrožuje zřícením sousední objekty nebo je třeba zabránit hygienickým problémům.

V takovém případě jde o překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Zaměstnanec má nárok na pracovní volno, musí ale v takovém případě prokázat (například potvrzením od obecního úřadu, od policie, od hasičského záchranného sboru a podobně), že skutečně takové obecné ohrožení řešil. Ani v takovém případě však nemá nárok na úhradu mzdy.

Můžete se také dostat do situace, ve které váš majetek zasažen nebyl, ale je třeba pomoci sousedům či známým, kteří se kvůli velké vodě dostali do těžko řešitelných problémů. „Jestliže zaměstnanec pomáhá při odstraňování následků povodní jiné osobě, a tato činnost zasahuje do jeho pracovní doby, je zaměstnavatel povinen poskytnout tomuto zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu,“ říká příručka ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) věnovaná posledním povodním.

Poskytování osobní pomoci by ovšem podle ministerských úředníků nemělo být živelné, ale mělo by být určitým způsobem organizováno.

Každopádně jde o překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu výkonu občanské povinnosti. „Pokud je zaměstnanci překážka v práci předem známa, musí její existenci zaměstnavateli oznámit. Není-li mu překážka v práci předem známa, musí překážku v práci zaměstnavateli oznámit bez zbytečného průtahu,“ píše se v příručce ministerstva.

Volno na jednání

Také se vám může stát, že potřebujete v souvislosti s živelní katastrofou volno i po delší době k zařízení svých důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí. Typickým příkladem je například jednání s pojišťovnou, které se může protáhnout na celý den.

Pokud nechcete plýtvat dovolenou, musíte požádat o neplacené volno, případně se dohodnout s firmou, že zameškaný čas napracujete.

„I v tomto případě platí výkladové pravidlo zákoníku práce, podle něhož výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy,“ stojí v příručce MPSV.

Jinými slovy: šéf by vás i v takovém případě uvolnit měl, i když od vyplavení vašeho domu už uplynul týden nebo ještě delší doba.

Bez dopravy

Pokud se nemůžete dostavit do práce, protože v důsledku živelní katastrofy nejezdí vlaky nebo autobusy, musí vám zaměstnavatel také poskytnout pracovní volno.

Ani v jednom případě nemáte automaticky nárok na náhradu mzdy. Mnozí zaměstnavatelé vám však ušlý výdělek poskytnou sami. Někde proto, že je k tomu nutí kolektivní smlouva, jinde proto, že jsou prostě solidární.

Povodeň v práci

Povodeň však nezasahuje jen jednotlivce, ale také firmy. V takovém případě má zaměstnavatel právo převést vás i bez vašeho souhlasu na jinou práci, „jestliže je to třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků“.

Firma však může zaměstnance převést pouze na místo, které s ohledem na svůj zdravotní stav a schopnosti může zastávat. Pracovník nemůže dostávat nižší mzdu než předtím. Pokud by šlo o práci méně placenou, musela by mu firma do původní výše mzdu doplácet.

Přeložit však zaměstnance do jiné lokality, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, lze pouze s jeho souhlasem. Zaměstnavatel vás také nemůže „zapůjčit“ jiné firmě, pokud s tím nebudete souhlasit.

Pokud firma musí v důsledků povodní přerušit práci, náleží vám náhrada mzdy ve výši nejméně šedesáti procent průměrného výdělku stejně jako v případě nucené odstávky výroby.

Když firmu nezasáhla povodeň přímo, ale v jejím důsledku stejně musí přerušit provoz, dostanete dokonce osmdesát procent mzdy. Taková situace může nastat, například když se kvůli velké vodě zastaví dodávky energie nebo surovin.

Velká voda může zkomplikovat život i nezaměstnaným, kteří se chtějí zaregistrovat jako uchazeči o zaměstnání.

Pokud jste při povodních přišli o veškeré doklady, úředníkům na úřadech práce bude tentokrát stačit k registraci vaše čestné prohlášení.

Na druhou stranu můžete při likvidací následků povodní získat alespoň krátkodobé zaměstnání. Buď na veřejně prospěšných pracích, nebo v rámci společensky účelného umístění.