Desítky výjezdů hasičů ročně jen v Ústeckém kraji k hořícím domům zapříčiní špatně udržované komíny, které jejich majitelé neudržují. Vzhledem k vysokým teplotám pak usazeniny vzplanou a majitelé domů se nestačí divit.

Již počátkem letošního roku vstoupilo v platnost nové nařízení vlády, podle kterého se řídí údržba komínů.

„Kontrolu spalinové cesty podle nového nařízení smí provádět jen odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW, však bude možné provádět i svépomocí,” říká mluvčí hasičů v Ústeckém kraji Lukáš Marvan.

Že se nejedná o bezdůvodné nařízení, o tom se přesvědčili majitelé domu v Chřibské minulý týden ve čtvrtek.

Ve spodní části komínu totiž chytly saze a nebýt včasného zásahu dobrovolných hasičů z Chřibské, mohl se požár velmi snadno rozšířit na celý dům.

„Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál. Hořící saze se nesmí nikdy hasit vodou, komín by mohl popraskat. Hasiči používají k sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek,” přibližuje postup hašení požárů komínů Marvan.

Největším problémem jsou samozřejmě saze a dehet. Vznikají především při nedokonalém spalování například vlhkého dřeva. Usazeniny mohou při zahřátí na určitou teplotu velmi snadno vzplanout.

Kvůli zabránění vzniku možných škod na životech i majetku je nutné provádět kontroly a čištění komínů v pravidelných intervalech.

Čištění spotřebičů na plynná paliva do výkonu 50 kW se podle vládního nařízení má provádět jednou ročně, u spotřebičů na kapalná paliva třikrát ročně a u kamen a kotlů do 50 kW používaných celoročně třikrát ročně. Kouřovody, na které jsou napojeny spotřebiče na pevná paliva, používané takzvaně sezónně, tedy úhrnně méně než šest měsíců v roce, stačí jen dvakrát ročně.

„Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší čtyř měsíců,” doplňuje Marvan.

Po vyčištění komínu musí kominík vystavit doklad, na kterém je jasné vyjádření, zda je možné komín používat. Mnohdy totiž k jeho bezpečnému využití nestačí ani jeho pročištění. O přezkoušení komínu je také třeba požádat při změně topného zařízení či paliva.

Kontroly se týkají například také rezervních komínů, které se používají jen výjimečně. Pro ty ale platí mírnější podmínky, stačí je vyčistit a zkontrolovat pouze jednou ročně. Stejně často je nutné zavolat kominíka také do rekreačních domů.

„Spalinovou cestu, která není dočasně využívána, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit, kontrola a vyčištění stačí provést před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a v místech připojení spotřebiče paliv je řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz”, nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění provádět nemusí,” vysvětluje výjimky mluvčí hasičů.

Naopak výrazně tvrdší podmínky platí pro živnostníky, kteří podnikají v gastronomii. Pokud vlastní podnik, ve kterém se vaří, je nutné komíny kontrolovat a čistit každé dva měsíce. Kromě sazí jsou velkým problémem trámy zazděné v komínech. Ty stojí za velkou řadou požárů domů. Jejich největším nebezpečím je, že pomalu prodoutnají mimo komín a jakmile se dostanou k většímu množství čerstvého vzduchu, tak velmi rychle vzplanou a oheň se rozšíří nejčastěji na půdu.

Hasičské předpisy pamatují také na technický stav komínů. Ty by měly být opatřeny plechovými dvířky, měly by mít bíle omítnuté a především nepoškozené zdivo. A především musí být volně přístupné.