Tvoří ji dvacet hektarů druhově pestrých luk s orchidejemi či vzácnými druhy motýlů. Na malé části území nově vyhlášené přírodní památky byla už v roce 1997 vyhlášena přírodní rezervace Pod lesem o rozloze 1,3 hektaru.

„Předmětem ochrany byl fragment zachovalých květnatých luk. Chráněné území se nynějším vyhlášením přírodní památky rozšířilo na rozlohu dvacet hektarů a jeho posláním je ochrana komplexu druhově bohatých lučních společenstev, která zůstala v této části Labských pískovců zachována," uvedla Jana Tutková z CHKO s tím, že v lokalitě Pod lesem rostou orchideje, například prstnatec májový či vstavač osmahlý, a žije tam vzácný hmyz.

K nejpozoruhodnějším podle ní patří motýli modrásek bahenní či modrásek očkovaný.

Lokalita vyžaduje citlivé zemědělské zacházení. Aby bylo možné místo uchovat, je třeba ho obhospodařovat způsoby běžnými v minulosti.

„Zahrnují kosení, extenzivní pastvu, vyřezávání náletových dřevin či seč v termínech optimálních právě pro rozmnožování populací modrásků, ale také výsadby krajových ovocných odrůd či například lip nebo dubů na vhodných místech," dodala.