Z těchto výroků může vzniknout mylný dojem, že jediným, kdo se zajímá a kdo se snaží pomoci naší nemocnici, je jeho osoba, přičemž „rumburští" pro ni v podstatě nic nedělají. To není pravda. Vedením nemocnice byl senátor Linhart informován o aktivitách vedení společnosti vůči zdravotním pojišťovnám a Ministerstvu zdravotnictví v záležitosti proplacení odvedené a vykázané zdravotní péče.

RM v čele se starostou města iniciovala a následně realizovala opakovaná jednání s hejtmanem ÚK, pracovní jednání zastupitelů i setkání s občany města, jehož hlavním tématem byla projednání problematiky chodu nemocnice, předložení variant dalšího možného postupu a také diskuze a vyslechnutí názorů občanů města.

Návštěva ministra Miloslava Ludvíka v Rumburku pak byla vyvolána vedením města za přispění poslance Jaroslava Foldyny za účelem získání pomoci při jednání se zdravotními pojišťovnami, které odmítají nemocnici proplatit provedené lékařské výkony, kvůli čemuž se nemocnice dostává do složité hospodářské situace, kterou musí řešit město každoročními mnohamilionovými dotacemi.

RM dále schválila časový harmonogram dalšího postupu, jehož součástí je návrh představenstva na vypsání veřejné zakázky na výběr znalecké kanceláře k ocenění akcií nemocnice, neboť je přesvědčena, že případný prodej i této akciové společnosti musí probíhat podle platných právních předpisů tohoto státu, a to i v případě, že by novým vlastníkem byl Ústecký kraj. V současné době již zmíněný výběr probíhá. O dalším postupu bude RM i nadále informovat jak zastupitele, tak veřejnost.

Lužická nemocnice v Rumburku.
Ministr Ludvík v Rumburku slíbil přidat sestrám dva tisíce

Současně RM zdůrazňuje, že bude veškerou podporu nemocnice prosazovat i nadále a učiní vše pro zachování maximální zdravotní péče pro občany města Rumburk i celého Šluknovského výběžku. RM, na rozdíl od senátora Linharta, nevnímá zachování provozu rumburské nemocnice za záležitost jakékoliv, natož pak jedné politické strany, nýbrž za záležitost veskrze pragmatickou a veřejnou, dotýkající se všech občanů bez rozdílu politické či jiné příslušnosti.

Závěrem je třeba konstatovat, že údajná nabídka na převod nemocnice do majetku Ústeckého kraje za symbolickou 1 korunu byla sice mediálně prezentována, ale RM ji vnímá jako především deklaratorní. Senátor Linhart jako dlouholetý starosta jistě velice dobře ví, že vyjádření hejtmana kraje ještě není oficiální nabídkou. Tu by totiž musela projednat a schválit nejen Rada Ústeckého kraje, ale rovněž Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Vyjádření pana hejtmana tedy vnímáme jako prohlášení vůle o převodu jednat, avšak podmínky a cena budou předmětem dalších rozborů a jednání neboť celá záležitost má řadu aspektů – kromě politických také ekonomických, právních atd.

Rada města Rumburku

Billboard ve Varnsdorfu láká rodičky do České Lípy.
Roďte u nás, láká porodnice z České Lípy ve Výběžku