Ještě letos se pustí do záchrany kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Pokud by se tak nestalo, mohlo by dojít k nevratnému poškození starokřečanské dominanty. Ve velmi špatném stavu je totiž krytina, střechy a věže, narušena je i statika kostela. „Pro záchranu kulturní památky je důležité, aby bylo zabráněno pokračování destrukce historických konstrukcí, došlo k opravě střechy a zamezilo se nadměrné vlhkosti zdiva. Pokud se tak v dohledné době nestane, dojde k nevratnému poškození autentických historických konstrukcí a vnitřního mobiliáře,“ řekl Petr Diviš z úseku státní památkové péče Městského úřadu v Rumburku.

Proto už letos v červnu bude zahájena oprava části poškozeného krovu v prostoru hlavní lodě, kde se vybudují vnější odvětrávací kanálky a vsaková dešťová kanalizace.

Letošní obnovovací práce na starokřečanském kostele sv. Jana Nepomuckého se budou pohybovat v řádu statisíců korun, o které si římskokatolická farnost zažádala u ministerstva kultury, Ústeckého kraje, obce Staré Křečany a německé nadace Renovabis. Ovšem celková obnova kostela vyjde zhruba na dvanáct miliónů korun. „ O příspěvek jsme požádali i v rámci programu Finanční mechanismy EHP/Norska. Výsledky budou známy zhruba za rok. Pokud by byla žádost úspěšná, byl by kostel sv. Jana Nepomuckého obnoven již v letech 2009–2010. V opačném případě se obnova prodlouží o několik dalších let,“ řekl farář Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Starých Křečanech a okolí.
Sto tisíc korun na obnovu starokřečanského kostela letos za svého rozpočtu vyčlenila i obec Staré Křečany. „S příspěvkem obce samozřejmě může římskokatolická farnost počítat i do budoucna, neboť je i v našem zájmu, aby dominantě obce byla opět navrácena důstojná tvář,“ řekl starosta obce Martin Mänzel.

Podle Petra Diviše je kostel sv. Jana Nepomuckého cenným dokladem barokní sakrální architektury s dochovanými historickými konstrukcemi bez pozdějších znehodnocujících přestaveb. „Jedná se o jednolodní stavbu se sakristií a oratoří po stranách a věží v průčelí. Hlavní loď je zaklenuta dvěma poli placek. Stavitelem byl zřejmě italský architekt Costa,“ přiblížil historii stavby památkář P. Diviš.

Obnova barokní kulturní památky by měla výrazně zlepšit vzhled významné stavby v centru obce. „Obnovený kostel bude využíván při pravidelných nedělních setkáních římskokatolické farní obce a při mimořádných náboženských akcích. Dále se zde budou pořádat koncerty chrámové hudby a každoroční výstavy historického kostelního betléma. Kostel se stane místem každoročního setkání farníků z ČR a SRN,“ uvedl Jozef Kujan.
Pokud se obnova kostela ve Starých Křečanech podaří, půjde již o druhou opravenou památku podobného druhu v obci. Před třemi lety se tu totiž podařilo dokončit dvouletou opravu křížové cesty v těsném sousedství kostela sv. Jana Nepomuckého a opravit zdi kolem kostela a bývalého hřbitova. O rok později tu navíc římskokatolická farnost ve spolupráci s obcí vybudovala třígenerační volnočasový areál Františkovu zahradu.