Představujeme lídry kandidátek politických stran, které mají podle průzkumů šanci probojovat se z Ústeckého kraje při volbách do Poslanecké němovny. Požádali jsme je o jejich vizitky a volební programy Lídrům kandidujících stran jsme předložili tento dotazník:

Otázky:
1/
věk
2/povolání
3/rodinný stav
4/počet dětí
5/odkdy jste členem strany a stávající funkce ve straně
6/dosažené vzdělání
7/znalost cizích jazyků
8/proč jste se rozhodl kandidovat. Představte krátce svůj volební program.

Jiří Paroubek, ČSSD
1/ 57 let
2/ ekonom
3/ ženatý
4/ dvě - syn a dcera
5/ Do ČSSD jsem vstoupil v listopadu 1989, předsedou ČSSD jsem se stal 13. května 2006.
6/ Obchodní fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze. Studium jsem dokončil v roce 1976, s titulem inženýr.
7/ angličtina, němčina, pasivně ruština
8/ Za Ústecký kraj kandiduji již druhé volební období. Za tu dobu jsem kraj dostatečně poznal a znám problémy občanů, kteří zde žijí. Sociální demokracie se zasazuje o rozvoj kraje a podařila se jí řada úspěchů. Přeji si, aby Ústecký kraj prosperoval a to ve všech směrech. Uvědomuji si, že je před námi ještě plno práce. Chci se zaměřit na tvorbu pracovních míst a snížit tak nezaměstnanost, která je v kraji největším problémem. Záleží mi na dostupném a bezplatném zdravotnictví i zlepšení životního prostředí.

Jiří Paroubek představuje svůj volební program:
V Ústeckém kraji je největším problémem vysoká nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti zde v březnu tohoto roku dosáhla 14,1 %. Prvořadým úkolem pro ČSSD v Ústeckém kraji je tedy boj s nezaměstnaností a tvorba nových pracovních příležitostí. Naším plánem je nejen rozvoj tradičního průmyslu, ale také nových moderních oborů zpracovatelského průmyslu. Rozvoj podnikatelských aktivit ve výrobní a nevýrobní sféře a maximální podpora malého a středního podnikání. Dále chceme, aby těžařské, energetické a další velké firmy část svých zisků investovaly zpět do kraje - podporou zdravotnictví, školství, kultury, sportu a neziskového sektoru. Důležité jsou také investice do dopravní infrastruktury, do dokončení dálnice D8 a modernizace rychlostních silnic R7 a R13. Současně se chceme věnovat zlepšování kvality ovzduší a celkově životního prostředí. Jednou větou: Chceme, aby lidé měli práci, aby Ústecký kraj prosperoval a byl příjemným místem pro život.

Josef Šenfeld, KSČM
1/ 48 let
2/ poslanec, původně zemědělský inženýr
3/ ženatý
4/ dva synové
5/ členem KSČM od 1988 (KSČ), předseda základní organizace, člen Krajské rady.
6/ vysokoškolské
7/ již pasivně ruský jazyk
8/ Jsem poslancem dvě volební období a chci využít své znalosti.

Josef Šenfeld představuje svůj volební program:
Volební program KSČM vychází ze základních zájmů většiny občanů naší země a představuje v něm věcný způsob řešení současných ekonomických, ekologických a společenských problémů. Pro KSČM je rozhodující vzájemná solidarita a důstojnost.
Chceme, aby každý měl odpovídající práci a za ni spravedlivou odměnu, slušné bydlení, dostupnou a kvalitní bezplatnou zdravotní péči, bezplatný přístup k odpovídajícímu vzdělání, aby žádný z občanů nemusel mít obavy o zajištění ve stáří. Nabízíme kandidáty, kteří nemají nic společného s korupčními skandály, s tunelováním a dalšími nešvary dnešní doby, které provázejí většinu ostatních parlamentních stran.

Petr Gandalovič, ODS
1/ Tento rok mi bude 46.
2/ Jsem původně učitel na gymnáziu, od roku 1990 politik, po určitou dobu i diplomat.
3/ ženatý
4/ Z prvního manželství tři dcery, manželka má syna, který žije s námi.
5/ Jsem zakládající člen ODS, od roku 2006 jsem místopředsedou.
6/ Jsem absolventem MFF UK Praha, obor učitelství matematika – fyzika.
7/ Umím plynně anglicky, domluvím se německy a trochu rusky.
8/ Jsem přesvědčen, že mohu pro svůj kraj jako poslanec hodně udělat. Například projekt vysokoškolského areálu v Ústí nad Labem bude potřebovat ještě hodně tlačit.

Petr Gandalovič představuje svůj volební program:
ODS usiluje o snížení zadlužení České republiky, hospodářský růst a zvýšení životní úrovně občanů. Nedáváme nesplnitelné sliby, ale zavazujeme se k hospodárné politice tak, abychom zabránili podobnému vývoji, jako zažívá Řecko a další evropské země.
V Ústeckém kraji vidíme jako hlavní úkol boj proti zneužívání sociálních dávek a proti těm, kdo obtěžují své spoluobčany. Naši starostové a primátoři s tím mají bohaté zkušenosti, využívají všech možností zákona, aby těmto lidem připomněli, že musí dodržovat pravidla. Za naší vlády byla zavedena povinnost odpracovat minimálně 20 hodin pro obec a v dalším období tyto podmínky chceme ještě zpřísnit.
Jako dlouhodobé řešení pro náš kraj vidíme podporu vzdělání, a proto budeme pomáhat vybudovat vysokoškolský areál v Ústí nad Labem.

Miloš Zeman, Strana  Práv Občanů Zemanovci
1/ 65 let
2/ původním povoláním ekonom, poté prognostik a ještě později politik, nyní důchodce.
3/ Šťastně ženatý už 17 let.
4/ dvě
5/ Členem strany jsem od okamžiku, kdy byla oficiálně registrována, a to bylo 14. prosince minulého roku. Jak vidíte, jsme nejmladší česká politická strana a na březnovém sjezdu této strany jsem byl zvolen jejím předsedou.
6/ vysokoškolské
7/ angličtina, ruština, pasivně němčina
8/ Protože mě štvala jak politická, tak ekonomická krize a domnívám se, že mohu přijít s konkrétním návrhem na jejich řešení.

Miloš Zeman představuje svůj volební program:
Má dvě základní části, za prvé jak řešit politickou krizi a za druhé jak řešit ekonomickou krizi.
Politickou krizi, tj. vysokou nedůvěru občanů vůči politikům, chceme řešit rozšířením práv občanů a proto se tak jmenujeme. Toto rozšíření práv občanů si představujeme jako možnost občanů sami určovat pořadí volitelnosti na kandidátkách politických stran, vybírat osobnosti z více kandidátek, zvětšit počet volebních obvodů, aby občané své kandidáty skutečně znali a dále zavést přímou volbu starostů, primátorů, hejtmanů a prezidenta a konečně přijmout zákon o obecném referendu.
Co se týče ekonomického programu, nenavrhujeme ani snížení daní ani neslibujeme třinácté důchody. Navrhujeme takovou změnu státního rozpočtu, který by byl zaměřen na omezení vládní spotřeby, to znamená spotřeby přebujelého administrativního aparátu a orientoval se na investice, protože jedině užitečné investice vytvářejí nová pracovní místa.

Martin Bursík, Strana zelených
1/ 50 let
2/ vystudovaný ekolog, poslanec Parlamentu ČR
3/ rozvedený
4/ tři dcery
5/ od roku 2004, poslanec, člen Republikové rady
6/ vysokoškolské, titul RNDr., Přírodovědecká fakulta UK, obor ochrana životního prostředí
7 /angličtina - státní zkouška, němčina
8/ Abych zabránil prolomení limitů povrchové těžby uhlí a ochránil tím obyvatele před stěhováním a bouráním. Abych pomohl zlepšit stav životního prostředí v Ústeckém kraji. Aby lidé nemuseli mít strach o zdraví svých dětí. Aby kraj ekonomicky prosperoval a rozvíjel se bez korupce. Abych pomohl Straně zelených udržet se v parlamentu a prosazoval tam dál téma ochrany životního prostředí, šetrného hospodaření se surovinami a energií v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Martin Bursík představuje svůj volební program:
V Ústeckém kraji vyměnili politici zdraví obyvatel za zisky těžebních a elektrárenských společností. Zamlčeli lidem, že v kraji je největší výskyt rakoviny plic a dýchacího ústrojí, nejvyšší kojenecká úmrtnost, nejvyšší spontánní potratovost, děti se rodí s vrozenou poruchou imunity a lidé umírají o dva roky dříve než jinde v ČR.
ČSSD a ODS nechce změnu, chce pokračovat v řízení kraje podle nefér korupčních pravidel, která v kraji vytvořily. Půjdu proto tvrdě proti korupci a vlivu kmotrů. Nedopustím prolomení limitů těžby uhlí a ochráním tisíce lidí před násilným vystěhováním a bouráním jejich domů. Lékem pro kraj není prodlužovat nezdravou závislost kraje na uhlí, ale naopak roztrhnout svazky politiků s těžebními a energetickými společnostmi a prosadit nový obraz kraje.
Bez korupce kraj daleko lépe využije peníze z evropských fondů. Přilákáme investory s moderními zelenými technologiemi. Budeme investovat více do vzdělání a rozšíření podílu kvalifikovaných pracovníků vč. rekvalifikačních kurzů. Prosadíme férové soutěžní prostředí, ve kterém veřejné zakázky vyhrávají ti nejlepší a nejlevnější. Donutíme zákonem znečišťovatele k tomu, aby uhradili škody na životním prostředí a zdraví a financovali na krajské úrovni ozdravění kraje. To je program zelených pro Ústecký kraj.

Jaromír Drábek, TOP 09
1/ 45 let
2/ živnostník, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR, vývojový pracovník, rozhodce
3/ ženatý
4/ dvě
5/ Od června 2009, kdy byla stana TOP 09 založena, byl jsem tehdy členem jejího přípravného výboru, od listopadu 2009 místopředseda TOP 09.
6/ doktorské
7/ aktivně anglicky, pasivně francouzsky, rusky, německy
8/ Vzhledem k tomu, že se již řadu let zabývám hospodářskou politikou a Ústecký kraj je jedním ze strukturálně postižených regionů, chci využít své zkušenosti z předchozí práce pro zlepšení podmínek života v Ústeckém kraji a vytvoření předpokladů pro dlouhodobý růst ekonomiky.

Jaromír Drábek představuje svůj volební program:
Program TOP 09 vychází z konzervativních principů, které preferují odpovědný přístup k politice. V současné době je nejzávažnějším problémem vzrůstající veřejný dluh, proto se zaměřujeme na opatření, která mají zastavit zadlužování naší země.
Již dnes připadá na každého z nás 130 000 korun státního dluhu. To, že musíme letos ze společných prostředků zaplatit 85 miliard korun jen na úhradu úroků ze státního dluhu, znamená, že tyto prostředky nemůžeme využít na jiné, důležité účely.
Chceme, aby nezodpovědnost českých politiků a populistické sliby byly nahrazeny pravdivými informacemi o tom, jaký je skutečný stav a jaká jsou možná řešení. Prosazujeme důsledná opatření proti zneužívání státních prostředků v sociálních dávkách, ve veřejných zakázkách a úspory v přebujelé státní administrativě.

Milan Šťovíček, Věci veřejné
1/ 52 let
2/ pedagog, nyní ředitel Scholy Humanitas v Litvínově
3/ ženatý
4/ Mám dvě děti a třetí přírůstek do rodiny čekáme v květnu.
5/ Kandiduji za tuto stranu jako nezávislý, protože zde vidím zájem o skutečnou politiku a ne jen politikaření, navíc jsou tu slušní lidé.
6/ Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor biologie – pedagogika.
7/ ???
8/ Byl jsem osloven p. Dobešem, p. Johnem a p. Skokanem z VV. Prostudoval jsem si program VV.

Milan Šťovíček představuje svůj volební program:
Chci hájit zájmy občanů Ústeckého kraje. Jde mi o zachování limitů těžby a zrušení dobývacích prostorů pod obcemi v Ústeckém kraji. Zastávám názor transparentnosti zadávání veřejných zakázek.
Budu prosazovat zamezení zneužívání sociálních dávek a podmínit jejich vyplácení prací pro obec. Rád bych se podílel na zlepšení systému vzdělávání v ČR.