Jak byste zpětně zhodnotil projekt?
Projekt mohu zhodnotit 
z několika úhlů pohledu. První je ten, kdy se nám v rámci kritérií projektu podařilo poskytnout značné množství preventivních a osvětových informací mezi mladé lidi na Děčínsku. Stejně tak bylo velmi důležité a přínosné nabídnout prostor rizikovým skupinám veřejnosti v souvislosti s možností screeningového anonymního testování 
v Děčíně.

Děčínské K-centrum.Zdroj: Deník/ Luděk StínilBěží projekt i letos?
Neběží, přesto značná část lidí se stále obrací na naše zařízení s žádostí o tuto možnost. Hodláme tak na rok 2017 projekt opět podat v souvislosti s možností testování.

Dalším pohledem je určitě také získání náhledu na situaci mladých lidí v souvislosti s informovaností. Ta je dle mého stále velmi nízká, mezi mladými lidmi koluje řada mýtů, a to v souvislosti jak s otázkami bezpečného sexu, způsobech ochrany před nechtěným otěhotněním a také šířením infekčních a dalších pohlavních nemocí, ale také ve vztahu k sobě a okolí v souvislosti s vývojovými úkoly dospívání. Velmi často jsme se setkávali s tím, že zde chybí služba nízkoprahového charakteru, která by usilovala o vztah a porozumění každodenním situacím mladých lidí. Jejich obtížím, potřebám a možnostem a reálným příležitostem, které žijí. Došli jsme k tomu, že náš projekt nemohl obsáhnout strukturovaně veškeré potřeby mladých lidí v souvislosti s prevencí.

Jak by měla prevence vypadat?
Tady je na místě říci, že samotné vybudování hřiště nebo nabídka tanečních kroužků prostě nestačí. Mladí lidé žijí jako každý člověk ve vztazích a my tak musíme hledat porozumění pro jejich vrstevnické vztahy, které žijí, a rozšiřovat jejich příležitosti a možnosti. S ohledem na zaměření projektu směrem 
k prevenci HIV se nám dařilo, nelze však pominout tyto širší souvislosti, které se v rámci projektu objevovaly.

Děčínské K-centrum.Zdroj: Deník/ Luděk StínilCo se nejvíce povedlo?
Pozitivně hodnocená vysoká kvalita naší práce i od Ministerstva zdravotnictví tak, jak ji vnímáme, vychází spíše z toho, že kriticky přemýšlíme o tom, co se nám moc nedaří. Učíme se porozumět a učit se z chyb. Co mohu však vyzdvihnout jako nejpovedenější, je určitě skutečnost, že si spousta lidí, kteří se ocitli v nějaké rizikové situaci, k nám našla cestu, stejně tak jako důvěru v poskytované služby. Věci 
a situace, které se v životě stávají, včetně jejich porozumění a nalezení řešení, vyžadují často velkou odvahu už jenom v tom přijít do kontaktu s nějakou službou či dalším člověkem, chceme-li odborníkem. Nikdo nechce být hodnocen, nálepkován 
a diskriminován v mnoha ohledech.

Kdo se na vás často obrací pro pomoc?
Například ženy pracující v sexbyznysu, muži, kteří mají intimní vztah s muži, lidé využívající placené sexuální služby, lidé, kteří měli náhodný nechráněný sex a další lidé s různými situacemi, včetně HIV pozitivních lidí, kterým jsme anonymně poskytli testování, poradenské služby nebo předali informace či zprostředkovali návazné služby. Důvod, proč o tom mluvím, je ten, že stále vnímáme velkou potřebu, vzhledem k nízké informovanosti u veřejnosti, předcházet stigmatizaci určitých skupin lidí, které mají stejná práva jako kdokoliv jiný.

Děčínské K-centrum.Zdroj: Deník/ Luděk StínilNa co jste se při projektu především zaměřili?
Projekt byl z velké části pro adiktologické zařízení specifický. Zásadně jsme zaměřeni na problematiku užívání nelegálních drog, prevenci, minimalizaci rizik a poradenství. Jako jediní jsme v roce 2015 získali od Ministerstva zdravotnictví podporu v takto místně zaměřeném projektu. Dle zpětné vazby byl kvalitně zpracován a realizován, za což vděčím celému svému týmu kolegů. V projektu jsme tak mohli pole působnosti rozšířit a zaměřovali jsme se tak i na mladé lidi, kteří tráví většinu svého času v ulicích města Děčín. Často se nám však objevuje část těchto mladých lidí i v prostředí drogové scény a setkáváme se s nimi i v rámci naší terénní práce, proto nám projekt přišel velmi přínosný. Stejně tak jsme nabízeli besedy v neškolských zařízeních a také jedné škole v České Kamenici, která projevila zájem.

Mají školy zájem, nebo nemají?
Docházíme k tomu, že zájem škol o komplexní primární prevenci je na Děčínsku velmi slabý i informovanost nízká a postoje mladých lidí velmi zkreslené. Školy však nemají příliš velký zájem a dle mého názoru raději splní své povinné minimum a tím to končí. Otevřenost škol k těmto otázkám je klíčová, avšak rozumím, že i na školy je kladeno mnoho požadavků. Moje konkrétní odpověď na tuto otázku bude směřovat k žádosti o podporu, kterou chceme v roce 2017. V této žádosti bychom chtěli navázat na možnost testování HIV a v druhé části nabízet školám a neškolským zařízením preventivní besedy zaměřené na vzdělanost a informovanost v souvislosti s HIV/AIDS a dalších infekčních nemocí.

Děčínské K-centrum.Zdroj: Deník/ Luděk StínilChystáte pro klienty K-Centra nějaké novinky?
Novinkou je zejména rozšíření terénní práce ve městě Benešov nad Ploučnicí, které se připojilo k městu Česká Kamenice. Nyní tak poskytujeme služby v rámci terénní práce v klíčových městech na Děčínsku. Ve městě Benešov jsme již odborně zlikvidovali a vyměnili na 400 kusů injekčních setů za dobu působení služby 
v délce jeden a půl měsíce. Terénní programy prošly 
v minulém roce úspěšnou certifikací kvality bez ztráty jediného bodu. Změny a novinky se u nás nyní týkají spíše prohlubování kvality služeb. S tím souvisí užší spolupráce s dalšími službami, vedení dialogu s dalšími odborníky v rozšíření kvalifikovaných možností a příležitostí pro klienty našich služeb. V souvislosti se službami pro rodinné příslušníky a rodiny zasažené užíváním nelegálních drog budeme v roce 2017 nabízet možnost rodičovské skupiny. V tomto vnímáme jako velmi podstatné nabídnout možnost skupinové práce pro rodiče uživatelů drog jako podpůrné služby, vzhledem k tomu, že je velmi těžké pro celou rodinu, pokud je rodinný systém zasažen tímto problémem. V tomto mohou rodiče i jako partneři získat podporu a růst také 
v rámci skupiny s jinými rodiči s obdobným problémem. Často je velmi důležité, že rodiče zjistí, že se svými problémy nejsou izolováni a sami.