Podnik do protipovodňové stavby vložil 1,2 miliony korun, dalších 1,7 milionu korun plynulo prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Nevhodné úpravy toku provedené v minulosti vedly k tomu, že přítok Bynoveckého potoka odváděl vodu z volné krajiny a v níže položených částech toku, v obci Nová Oleška zase hrozily i při malých dešťových srážkách povodně. Proto podnik Lesy České republiky, coby správce přítoku Bynoveckého potoka, vodní koryto upravily," uvedla mluvčí společnosti Eva Jouklová.

„Vytvořili jsme tůň s přetékanou hrází. Tok jsme rozvolnili v novém mělkém meandrujícím korytě dlouhém 518 metrů, širokém kolem jednoho metru a hlubokém maximálně půl metru," popsala Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře z Lesů České republiky.

Ve starém korytě vznikla soustava tůní a mokřadů. Nové průtokové hrazení chrání okolní pozemky proti povodním. Lidé, kteří tu bydlí, proto mohou být klidnější.
„Upravili jsme také stávající rybník," dodala Kučerová.

Bynovecký potok pramení v lesních porostech na severovýchodním svahu Popovičského vrchu, protéká lesy, loukami i pastvinami a před zaústěním do Bynoveckého potoka také intravilánem obce Nová Oleška.

Úprava toku a zadržení vody v krajině má kromě jiného příznivý vliv na rozvoj živočišných druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, jako je užovka obojková, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský, ještěrka živorodá, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan skřehotavý i zmije obecná.

Vyjádření starostky obce Huntířov, pod nějž Nová Oleška spadá, se nepodařilo v pátek sehnat – starostka měla podle pracovnice úřadu celý den jednání.

„Tuto akci dělaly Lesy České republiky, obraťte se na ně," řekla pracovnice obecního úřadu.