Zajímavé informace o děčínské zámku může přinést v současné době probíhající rekonstrukce jižního křídla. Archeologové tu totiž rozebírají podlahy, vybírají násypy na klenbách a odstraňují nevhodné novodobé omítky.

„ Díky tomu se odrývají prostory, které mohou vydat zajímavá svědectví o původní podobě rekonstruovaného objektu. Patří mezi ně třeba pozůstatky starších vývojových etap či druhotně použité architektonické články,“ vysvětlil Miloš Vavřička, pracovník zámku.

David Otáhal, jenž má na starosti stavební průzkum zámku tvrdí, že během poslední přestavby na konci 18. století došlo k poměrně razantní proměně celého objektu.

„Tehdy stavebníci strhli čtverhrannou věž, či příčné křídlo. Velmi razantně adaptovali výstavný pozdně gotický palác na jižní straně, kdy byly původně cenné prostory, například velký reprezentační sál s renesančními freskami či původní středověká kaple. Materiál z těchto starších staveb následně použili při stavebních úpravách,“ vysvětlil Otáhal

Současný průzkum zachytil přesně půdorys původního pozdně gotického paláce v hmotě dnešního jižního křídla zámku. Ukázalo se také, že během přestavby byly zdi silné původně dva metry z vnitřní strany odtesány na zhruba poloviční tloušťku. Tím sice tehdejší majitelé získali více obytné plochy, ovšem za cenu nenávratného zničení všech předchozích stavebních fází. Naděje, že se podaří někdy odhalit alespoň fragment renesančních fresek, tak vzala definitivně za své.

Velice zajímavou situaci odhalil také archeologický výzkum v místě chystaného výtahu v jihovýchodním nároží.

„V této části o jejíž historii jsme byli až doposud informováni jen minimálně se podařilo objevit fragmenty původního středověkého hradu, konkrétně interiér gotického paláce. Podle různých náznaků usuzujeme, že tato část sloužila především k provozním účelům,“ řekl vedoucí výzkumu Petr Lissek.

Asi nejpřekvapivějším zjištěním archeologického výzkumu je skutečnost, že část vnější obvodové zdi byla v minulosti založena na poměrně nestabilní konstrukci, vzniklé zřejmě destrukcí starší fáze. Část vnější zdi tak spočívá na poměrně nestabilních základech. Nelze vyloučit, že i tato skutečnost hrála roli při zřícení zdiva na jaře 1996.

Další napjatě očekávané archeologické nálezy by mohly přinést právě zahájené práce na hlavním nádvoří. „Zdá se, že přinesou další zajímavé objevy,“ dodal Vavřička.

Děčínský zámek prochází opravami už od roku 1992. Do konce roku loňského vyšly na zhruba 360 milionů korun, třetinu pokryly nejrůznější dotace. Letos město realizuje rekonstrukci jižního křídla zámku v rámci IPRM – zóna Centrum. K poslednímu červnu uhradilo faktury za téměř sedmnáct a půl milionu korun, z toho cca 90% bude tvořit dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Autor: ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ, FRANTIŠEK ŠUMAN