Dvě varianty dálničního přivaděče, vodní stupeň nebo návrh koridoru konvenční železnice. To jsou největší změny v novém územním plánu. Ten by měl platit nejméně do roku 2036. Město za něj zaplatí až osm milionů korun.

Současný územní plán platí již deset let. K jeho změně donutila město novela stavebního zákonu, podle které skončí platnost všech územních plánů k poslednímu dni roku 2015.

„Proto je potřeba do tohoto data nechat pořídit nový územní plán, podle nějž se bude Děčín řídit," vysvětluje mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

V návrhu územního plánu, ke kterému se mohli lidé vyjádřit do minulého týdne, se počítá s některými kontroverzními stavbami. Jeho součástí by měly být například dvě varianty dálničního přivaděče, který má odvést tranzitní dopravu z centra města, Folknářská přeložka nebo výstavba vodního stupně s vodní elektrárnou v Prostředním Žlebu.

Přesto ještě není podoba plánu definitivní.

„Po zapracování veškerých připomínek a změn chce vedení města projednat územní plán v některých lokalitách Děčína přímo s občany," doplnila Lakomá. O konečné podobě územní plánu ale rozhodnou zastupitelé, kteří jej musí schválit.

Kdo nový územní plán pro děčínskou radnici udělá, bude jasné nejdříve ve druhé polovině července. Děčín tento týden vyhlásil výběrové řízení na dodavatele územního plánu. Zájemci, kteří musí prokázat, že podobnou zakázku již dělali pro kraj nebo obec s alespoň 20 tisíci obyvateli a 7 000 hektary rozlohy, se mohou hlásit až do poloviny července.

Za nejvýše osm milionů by město mělo dostat  nejen textový popis, ale také mapy v měřítku 1:5 000 a 1:50 000.

Se zpracováním územního plánu by měl začít vítěz výběrového řízení ještě letos. Přesný termín záleží na tom, jak výběrko dopadne a zda se někteří neúspěšní uchazeči o milionovou zakázku neodvolají k antimonopolnímu úřadu. Podle zadávací dokumentace by mělo dojít k podpisu smlouvy nejpozději do konce letošního roku, tedy po dobu platnosti nabídek.

Následné zpracování územního plánu by mělo trvat přibližně necelý rok, nového územního plánu by se Děčín tak mohl dočkat v závěru roku 2013. Nejdéle, pět měsíců, by mělo trvat vypracování konceptu územního plánu a vyhodnocení vlivů plánů na udržitelný rozvoj města.

Územní plán je základní rozvojový dokument města, který stanoví základní koncepci rozvoje obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a  stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Při sestavování nového územního plánu budou přehodnoceny nároky na dopravní a technickou strukturu ve vazbě na stávající i navrhovanou zástavbu. Musí být také  zohledněny záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

Současně budou prověřeny nové záměry uplatněné jak ze stran města, veřejnosti, tak i právnických osob. Územní plán se stane základním rozvojovým dokumentem, vytvářejícím předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj jeho území.

Návrhový horizont pro prognostické bilance rozvojové předpoklady a navrhovanou regulaci funkčního využití a prostorového uspořádání území bude stanoven min. na 20 let.

Nový územní plán Děčína
Novým územním plánem se bude Děčín řídit při svém rozvoji nejméně do roku 2036. Jeho vypracování si vynutil stavební zákon, podle jehož znění platí současné územní plány pouze do konce roku 2015.
V novém plánu budou přehodnoceny nároky na dopravní a technickou strukturu ve vazbě na stávající i navrhovanou zástavbu.
Dále musí být zohledněny nové záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Současně budou prověřeny nové záměry uplatněné jak ze stran města, veřejnosti tak i právnických osob.
Podle zadávací dokumentace by nový územní plán neměl vyjít na více než osm milionů.