Investice z prostředků Evropské unie ve výši téměř tří milionů korun poputuje na záchranu a renovaci významnějších křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček.

Oprava drobných památek je pilotním projektem mezinárodního projektu Listen to the Voice of Villages (Naslouchejte hlasu venkova) a v jeho rámci by mělo dojít k opravě malých památek lidové zbožnosti v obcích od severně položené Dolní Poustevny až po Hřensko.

Opravovat se budou pískovcové kamenné části i umělecké kovové prvky, v některých případech půjde i o renovační stavební práce. Například kapli Marie Karmelské na Vlčí hoře čeká výměna oken a nová fasáda, Köglerův kříž z roku 1792 projde kompletní rekonstrukcí pískovcového soklu i kovaných částí. Mezi dalšími památkami vybranými k opravě jsou také Bratrské oltáře u České Kamenice nebo kříž kováře Michela v Jetřichovicích.

„Předpokládaný začátek renovačních prací je stanoven na červen a ukončení nejpozději do 30. listopadu 2011. Projekt Listen to the Voice of Villages byl spuštěn v lednu loňského roku a doposud se v něm podařilo zmapovat a zpracovat odbornou pasportizaci asi tří set zachovalých i chátrajících drobných sakrálních památek v krajině Českého Švýcarska, na jejímž základě bylo rozhodnuto o výše zmíněných 32 objektech, které budou nyní rekonstruovány,“ říká ředitel společnosti České Švýcarsko Mgr. Marek Mráz.

Na dodavatele stavebních a restaurátorských prací bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se ještě mohou přihlásit specializované firmy z celé České republiky. Uzávěrka přihlášek je 12. května 2010. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Malíři obdivující krásu přírody

Území v České republice nejnovějšího a v pořadí čtvrtého Národního parku České Švýcarsko je součástí širší oblasti Labských pískovců, nazývané již po dvě staletí Českým a Saským Švýcarskem. Zásluhu na tomto romantickém názvu krajiny mají mimo jiné i dva švýcarští malíři - Adrian Zingg a Anton Graff, kteří v druhé polovině 18. století působili na Akademii v Drážďanech.

Ti podnikali cesty podél Labe do míst mezi Pirnou a Hřenskem a svým výtvarným dílem položili základy zdejší vedutové tvorbě a zviditelnění přírodních krás. Již od druhé poloviny 19. století se území stalo velmi vyhledávaným, k čemuž přispěli tehdejší vlastníci panství Kinští a Clary-Aldringenové zpřístupněním turisticky nejzajímavějších míst, jako například soutěsek Kamenice, Pravčické brány nebo vyhlídek u Jetřichovic.

Romantická přitažlivost krajiny vedla také ke vzniku nejstarších horských spolků na území dnešní ČR – Horského spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, založený v Děčíně roku 1878) a Horského spolku pro nejsevernější Čechy (Gebirsverein für das nördlichste Böhmen, založený v Krásné Lípě roku 1885).

Unikátní skalní město a rostliny

Snahy o zákonnou ochranu Českého Švýcarska se datují již od počátku 20. století, celistvé péče se však území Labských pískovců dostalo až v roce 1972, kdy byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Labské pískovce. O 28 let později bylo v její nejcennější části vyhlášeno území s nejvyšším stupněm ochrany – národní park.

Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen k 1. 1. 2000 na celkové rozloze 79 km², z čehož více než 97 procent tvoří lesy. Sídlem Správy národního parku je město Krásná Lípa. Hlavním předmětem ochrany v Národním parku České Švýcarsko je unikátní geomorfologie skalního města a na ni vázaná rozmanitost rostlin a živočichů. Typické jsou nesčetné skalní hřbety, kaňony, pískovcové věže a stolové hory strmící nad nedohledným mořem lesů, které doslova ohromí vnímavého návštěvníka.

Na nedostupných skalních ostrozích se zachovaly zbytky přirozených lesů, k vzácným živočichům zde patří třeba plch zahradní, sokol stěhovavý, čáp černý, rys ostrovid nebo jinde nevídané druhy hmyzu. Z cévnatých rostlin je to charakteristický rojovník bahenní, šicha černá, violka dvoukvětá nebo čípek objímavý. Typický je hojný výskyt kapraďorostů, charakteristickým druhem území je žebrovice různolistá. Z bezcévných rostlin se tu setkáváme s četnými druhy mechorostů a s mnoha vzácnými druhy hub.

Neobyčejnou harmonii přírody navíc dotváří četné památky lidové architektury roubených a hrázděných domů s podstávkou v obcích lemujících hranici národního parku.