Dokonalejší přehled o nakládání s komunálními odpady na území města chce mít radnice v České Kamenici. Ke zlepšení situace má mimo jiné přispět označení odpadních nádob čárovým kódem. Nový systém hodlají Českokameničtí začít praktikovat ještě v letošním roce.

„Chystáme výběrové řízení na dodavatele těchto služeb. Požadavek na fakturování nákladů podle počtu skutečně vyvezených nádob s využitím systému kódovaných popelnic je jednou ze stanovených podmínek,“ zdůraznil českokamenický místostarosta Vojtěch Marek.

Na likvidaci domovního odpadu si Česká Kamenice v loňském roce vyhradila tři miliony a skoro osm set tisíc korun. V letošním rozpočtu se už počítá s předpokládanými výdaji ve výši čtyři miliony.

„Když k tomu připočteme třistatisícové náklady na separovaný odpad, jsou to dost vysoké výdaje. Snažíme se proto hledat cesty k dosažení potřebných úspor. Samozřejmě, nikoli na úkor nějakého omezování těchto služeb. Jenom chceme, aby fungovaly efektivněji,“ poznamenal Vojtěch Marek, který je z titulu funkce místostarosty zodpovědný i za hospodaření s odpady ve městě.

Zavedení čárového kódu na jednotlivých nádobách je jedním z opatření, která by měla vyloučit, že dodavatelská firma bude odvážet odpady i z domácností, které si tuto službu zakoupením svozové známky neuhradili.

„V konečném důsledku pak účtované náklady hradilo město. Proto chceme zavést systém, který umožní mít perfektní přehled o tom, kdy a z kterého místa byl odpad vyvezený,“ uvedl tajemník městského úřadu Lubomír Tůma.

Českokamenická radnice chce stejný způsob evidence praktikovat i při separaci. Čárovými kódy proto budou označené i pytle určené na tříděný odpad. Zpracovatelské firmy o něj sice v poslední době nemají příliš velký zájem, ale Českokameničtí věří, že jde o přechodnou záležitost vyvolanou krizí světové ekonomiky.

„Nemůžeme kalkulovat s tím, že o separované suroviny nebude zájem a nemusíme tedy řešení této problematiky věnovat odpovídající pozornost. To by se nám v budoucnu mohlo vymstít. Věříme, že i přes současnou svízelnou situaci například v odevzdávání a zpracovávání papíru, nastane obrat k lepšímu. Musíme na to být připraveni,“ poznamenal Vojtěch Marek.

Díky čárovým kódům na sběrných pytlích bude mít českokamenická radnice i přesný přehled o tom, které domácnosti ve městě patří v třídění odpadů k nejsvědomitějším.

„Ti nejpilnější chceme potom také ocenit. Bonusem za jejich snažení by mohlo být snížení běžných poplatků za svoz komunálního odpadu. Pokud by to nedovolovala stávající legislativa, pak bychom přikročili k jiné formě odměny,“ dodal Lubomír Tůma.