V bezprostřední blízkosti Národního parku České Švýcarsko, v centru města krásná Lípa, plánuje soukromý investor Zdeněk Záboj z Kolína zrekonstruovat bývalou kotelnu na elektrárnu spalující biomasu s přídavkem uhlí. O tom, jaké důsledky to může mít na zdejší přírodu, ví ředitel Národního parku České Švýcarsko Zdeňka Patzelta.

Jak by výstavba elektrárny ohrozila přírodu v národním parku?

O tom dnes mohu pouze spekulovat, jelikož k vlivům na životní prostředí dosud nebyly vypracovány odborné posudky. Ty musí zajistit investor na své náklady. Jelikož má například dojít k mnohonásobnému zvýšení emisí škodlivých plynů, je podle mne zcela jisté, že negativní dopady na ekosystémy národního parku budou. Poškození jakékoli složky životního prostředí se vždy někde projeví a v regionu národního parku, je něco takového obzvlášť nepřípustné. Naší povinností je stav zlepšovat, nikoli zhoršovat.

O kolik by se zvýšily emise v okolí elektrárny?

O emisích jsou k dispozici nejasné a protichůdné údaje, což oprávněně vyvolává dojmem snahy zatajit skutečné dopady. Z odborného posudku k výrobní technologii lze přibližně odvodit, že by nárůst emisí skleníkových plynů mohl činit mnoho desetinásobků, tzn. až tisíce tun ročně.

Mohlo by dojít ke změně mikroklimatu? Jak by se to odrazilo na přírodě národního parku?

Elektrárna je projektována prakticky v centru města a mají zde být budovány i chladící věže. Na rozdíl od vlivu emisí je mikroklima především záležitostí nejbližšího okolí elektrárny. Proto by bylo nepříznivě ovlivněno zejména město a zásadní vliv bych předpokládal i na městský park přímo sousedící s projektovanou elektrárnou. Tento park prošel nákladnou obnovou financovanou Státním fondem životního prostředí ČR a představuje významný prvek územního systému ekologické stability, navíc tvoří nejdůležitější klidovou a rekreační zónu uvnitř města. Za špatných rozptylových podmínek pak lze předpokládat ovlivnění mikroklimatu i na větší vzdálenosti, tím spíše, že se Krásná Lípa nachází v kotlině, kde se škodlivé vlivy koncentrují. To vše jsou velmi vážné důvody k odmítání záměru a k obavám, které vyjadřují jak ochránci přírody, tak široká společnost regionu.

Je dostatek biomasy ve zdejším okolí, která by elektrárnu s tak velkým výkonem uživila?

V současnosti zde v žádném případě dostatek biomasy není. Musela by se dovážet, nebo začít vyrábět. Otázkou je, zda vůbec v rozumně blízkém okolí existuje vhodný potenciál pro výrobu biomasy. Opět je tedy otázkou, zda se jedná o správný projekt na správném místě.

Ohrozila by dopravní obslužnost národní park?

Krásná Lípa je centrem turistického ruchu a navíc i sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko. Jakékoli poškozování životního prostředí a tedy i zhoršování dopravní zátěže je v rozporu se snahami rozvíjet a podporovat zde turistický ruch. Nemluvě o tom, že probíhají diskuze o případné nominaci regionu na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Nejde ale jenom o dopravu, na věci je třeba nahlížet komplexně. Například je třeba vidět, že projektovaná elektrárna má vzniknout poblíž nově otevřeného „Domu Českého Švýcarska“, sloužícího turistickému ruchu a ekologické výchově.

Realizace nevhodných projektů by tak mohla znehodnotit dosavadní úsilí mnoha osob či organizací a ohrozit tak slibně se rozvíjející budoucnost regionu.

Kontaktoval už někdo vedení parku v souvislosti s výstavbou elektrárny?

Správa národního parku je v kontaktu s městem Krásná Lípa, nevládními organizacemi a iniciativami zdejších občanů. O věc se s obavami zajímají i naši kolegové z Národního parku Saské Švýcarsko. Investor nás neoslovil, protože formálně věc nespadá do naší správní působnosti. Jedná se ale o typický příklad záměru s dopady přesahujícími do více chráněných území, proto jsme se o věc začali zajímat sami.