Rumburští radní schválili přidělení dotace, která by celkově měla jen v tomto roce činit 730 tisíc korun. Za tyto peníze by se měly nechat odvodnit vnější strany zavlhčených zdí kostela a měla by pokračovat oprava střechy.
Dalších 150 tisíc věnovali rumburští zastupitelé římskokatolické farnosti na obnovu Loretánské kaple s ambity. Na tutéž akci poskytne ještě v tomto roce 3,837 milionu korun Ministerstvo kultury a farnost věnuje dalších 400 tisíc korun. Za tyto peníze by měla být opravena horní místnost ve frontispiciu, ohradní zeď v jižní části lorety, vnější i vnitřní omítky ambitů, Svaté schody a vitráž v kapli svatého Josefa. V neposlední řadě se odvodní a odvlhčí Santa Casa, také se počítá s restaurátorskými pracemi na klenebních výmalbách ambitů a jejich nároží a restaurace maleb Svatých schodů.