V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny z roku 1940. Potrubí je zastaralé, zkorodované a roste počet poruch. Je zde i kanalizační stoka tvořená potrubím z kameniny. Kamerová prohlídka prokázala, že je kanalizace popraskaná, s nětěsnými spoji a tvoří se kaverny. Rekonstrukce vodovodu se týká 335,88 metrů a kanalizace v celkové délce 293,8 metrů.

Stavba proběhne klasickou výkopovou metodou. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z litiny s vnitřní cementovou výstelkou. Rekonstruovaný vodovod povede ve stávající trase v souběhu s rekonstruovanou kanalizací v komunikaci. Součástí rekonstrukce bude dopojení odbočných řadů vždy za hranu komunikace či přepojení 11 vodovodních přípojek a osazení dvou technických podzemních hydrantů.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameniny s tím, že součástí rekonstrukce je prodloužení stoky k č.p. 292. Stoka bude nově přepojena do stoky ve Smetanově ulici. Stávající kanalizace mimo trasu nově budované stoky bude ponechána v zemi a vyplněna cementopopílkovou suspenzí. Součástí rekonstrukce bude přepojení 19 kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 5 revizních šachet a výstavba 6 nových revizních šachet.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. července 2021. Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 20 staveb v celkovém objemu 95,94 mil. korun bez DPH.

(ks)