I za zdaňovací období roku 2013 si můžeme, při splnění podmínek uvedených v § 35c zákona o daních z příjmů, uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s námi ve společné domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně.. Protože při uplatňování tohoto nároku dochází  k nesrovnalostem a chybám, zveřejnila 4. 11. 2013 Finanční správa České republiky v odpovědích na dotazy k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  výklad k pojmu vyživované dítě.

Podle  platné zákonné úpravy se za vyživované dítě poplatníka považuje dítě  vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk či vnučka, pokud jejich rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
–    nezletilým dítětem,
–    zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se  na budoucí povolání soustavně připravovat nemůže pro nemoc či úraz
–     nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění nemá vliv dočasný pobyt dítěte mimo domácnost. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

Uzavře-li dítě manželství a žije-li v domácnosti s manželem (manželkou) a nemá vlastní příjem přesahující 68 000 Kč, může manžel nebo manželka uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč. Nemá-li však manžel či manželka příjmy, z nichž by bylo možné slevu na dani uplatnit, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud  s ním dítě  žije v domácnosti.

Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit jen jeden z nich.

Z uvedené úpravy vyplývá, že zejména v podmínkách méně přehledných rodinných vztahů nemusí být uplatnění nároku na daňové zvýhodnění na vyživované dítě jednoduché. Rizikům, nepříjemnostem a sankcím spojeným s případnými chybami při nesprávném nárokování daňového zvýhodnění můžeme čelit důkladným prostudováním znění zákona nebo řešením  konkrétní situace v součinnosti s daňovým odborníkem.