Odpověď: Pokud došlo k účinnému odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí, a zároveň v této lhůtě je daňovým subjektem nebo ručitelem podána žádost o prominutí, Finanční ředitelství na žádost daňového subjektu nebo ručitele, kterému byla doručena výzva k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem, daň z převodu nemovitostí promine. Uvedená lhůta byla prodloužena z původní dvouleté lhůty, a to s účinností ode 1.6.2006. Dojde-li k prominutí daně, která již byla ručitelem zčásti nebo zcela zaplacena, vznikne ručiteli ohledně zaplacené částky přeplatek, který správce daně převede na případný nedoplatek na osobním účtu ručitele, kde se eviduje o jeho vlastních daňových povinnostech. Nemá-li ručitel nedoplatek, na který lze přeplatek převést, správce daně přeplatek nebo jeho zbývající část ručiteli poukáže do 30 dnů od jeho vzniku.