Otázka: V posledních letech se mezi firmami rozmohl nešvar – zaměstnávat lidi jen na jeden rok. Jak to je? Může se mnou zaměstnavatel opakovaně uzavírat pracovní poměr vždy pouze na dobu jednoho roku?
Odpověď: Ve vašem případě by takto zaměstnavatel mohl s vámi sjednat pracovní smlouvu maximálně dvakrát po sobě, zákoník práce totiž stanoví, že (až na výjimky stanovené zákonem) pracovní poměr mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem lze sjednat na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku pracovního poměru, a totéž platí i pro případ, kdy jsou mezi týmiž účastníky po sobě opakovaně sjednávány další pracovní poměry opět na dobu určitou. K předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se nepřihlíží pouze v případě, pokud od jeho skončení uplynula doba alespoň šesti měsíců. Jestliže zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, ačkoliv pro to nebyly splněny podmínky, může zaměstnanec před uplynutím sjednané doby pracovního poměru písemně oznámit zaměstnavateli, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván, potom platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.