Odpověď: Nemusí, před rozvodem musí být pouze pravomocně rozhodnuto o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Společné jmění manželů zaniká zánikem manželství, do tří let po jeho zániku lze uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění, anebo, pokud dohoda není možná, v této době lze podat návrh na vypořádání společného jmění manželů soudem. Pokud do tří let není dohoda uzavřena ani podán návrh k soudu, platí, že ohledně movitých věcí se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění výlučně užívá pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti. Ostatní movité věci a nemovitosti se pak stávají podílovým spoluvlastnictvím bývalých manželů. Proto lze jenom doporučit uzavřít ještě před rozvodem manželství smlouvu upravující vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po rozvodu.