Odpověď: Dle právní úpravy do 31.12.2006 byl zaměstnavatel povinen k výplatě srážek ze mzdy zaměstnance vždy, jakmile mu byla předložena dohoda o srážkách ve prospěch třetí osoby předložena, a to bez ohledu na zajištěný závazek. S účinností od dne 1.1.2007 je zaměstnavatel povinen provádět srážky pouze za předpokladu, že dohoda o srážkách ze mzdy je sjednána k uspokojení výživného / nebo jiné pohledávky, o níž tak stanoví zákon /. Dle přechodného ustanovení obsaženého v doprovodném zákoně k zákoníku práce se srážky na základě dohod o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů uzavřených přede dnem 1.1.2007 provádí podle dosavadních právních předpisů, ovšem pohledávky zajištěné těmito dohodami nebude možné zvyšovat, jestliže je dle nového zákoníku práce nebude možné provádět, / tj. nebude-li se jednat o pohledávky z titulu výživného.