Odpověď: Je vhodné obrátit se na finančního arbitra, který je oprávněn o vašem nároku rozhodnout nálezem. Řízení se zahajuje na návrh navrhovatele. Podání návrhu má na promlčení tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu. Návrh musí obsahovat: účastníky řízení, doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě, úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,důkazní prostředky nebo označení důkazů, označení, čeho se navrhovatel domáhá, prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu, plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci, datum a podpis navrhovatele. Je-li navrhovatelem právnická osoba, návrh musí obsahovat prohlášení osoby, která návrh podepsala, že je oprávněna za navrhovatele jednat. Arbitr poskytuje navrhovatelům na jejich žádost pomoc v souvislosti se zahájením řízení, zejména při sepsání, podání nebo doplnění návrhu, a kdykoli v průběhu řízení. E-mail: arbitr@finarbitr.cz