Odpověď: Snoubenci jsou povinni již při uzavírání manželství před matričním úřadem (případně před oprávněným orgánem církve) souhlasně prohlásit, jaké příjmení budou nadále používat. Často si zvolí příjmení jednoho z nich za příjmení společné. Dále mají možnost užívat i po svatbě svá dosavadní příjmení nebo spolu s příjmením společným může jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět dosavadní příjmení.
Ponechají-li si snoubenci svá dosavadní příjmení, jsou povinni prohlásit, které z jejich příjmení bude příjmením společných dětí. Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.