Odpověď: Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy. Ta musí obsahovat označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Šperky jsou movitou věcí. Zástavní právo k movitým věcem vzniká jejich odevzdáním zástavnímu věřiteli, nestanoví-li zákon jinak. Odevzdání movité věci zástavnímu věřiteli může být nahrazeno jejím předáním do úschovy nebo ke skladování pro zástavního věřitele nebo pro zástavního dlužníka u třetí osoby. Pokud šperky nebudou odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě musí být zástavní smlouva sepsána ve formě notářského zápisu. Pozor na odlišný způsob zřízení zástavního práva k motorovým vozidlům. U nich zákon předepisuje, že zástavní právo k silničnímu motorovému vozidlu nebo přípojnému vozidlu se zapisuje do technického průkazu a do registru silničních vozidel. Tím současně stanovuje zvláštní právní způsob nabytí zástavního práva založeného zástavní smlouvou. Zástavní právo zřízené na základě zástavní smlouvy k silničnímu motorovému vozidlu nebo k přípojnému vozidlu vzniká zápisem zástavního práva do technického průkazu těchto vozidel a do registru silničních vozidel.