Odpověď: Pokud dojde ke změně vlastnictví k nemovitosti, vstupuje nový vlastník jako pronajímatel do původně uzavřené nájemní smlouvy.
Novou nájemní smlouvu uzavřít lze, ale pouze v případě, že s ní bude nájemce souhlasit, nájemce není povinen novou nájemní smlouvu uzavírat. Pronajímatel tak musí respektovat podmínky sjednané v původní nájemní smlouvě. Nájem bytu je chráněn, což znamená, že jej pronajímatel může vypovědět pouze z důvodů stanovených občanským zákoníkem.
V žádném případě tedy nelze nájemci vypovědět nájem z důvodu, že se změnil vlastník pronajímaného bytu.
Mgr. Kateřina Bitterová