Odpověď:
V souladu s dosavadní rozhodovací praxí soudů platí, že pokud nájemce vysadí porosty na cizím pozemku, tyto se stanou součástí pozemku, neboť nemají povahu samostatných věcí. Vlastník pozemku k nim nabude vlastnictví vždy okamžikem pevného spojení se zemí, a to bez ohledu na to, kdo porosty na pozemku vysázel. Nájemce pak může požadovat úhradu nákladů, pokud se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je nájemce oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.
Mgr. Iva Dvořáková