Odpověď: Spotřebitel je oprávněn provedenou opravu věci reklamovat v záruční době, která zpravidla činí tři měsíce, u stavebních oprav je pak stanovena záruční doba v trvání osmnácti měsíců. U oprav motorových vozidel je pak stanovena vyhláškou šestiměsíční záruční lhůta. Zhotovitel a objednatel mohou sjednat samozřejmě záruční dobu delší. Záruční lhůta začíná běžet okamžikem, kdy převezmete opravenou věc, je-li oprava prováděna u opravujícího, jinak okamžikem dokončení opravy. Pokud je věc opravena vadně, má objednatel v záruční době právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu v dohodnuté lhůtě odstranit. Pokud vadu v takto dohodnuté lhůtě neodstraní nebo pokud se stejná vada vyskytne opětovně, případně se jedná o vadu neodstranitelnou, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřenou slevu z ceny opravy.
Mgr. Iva Dvořáková