Vlastní jednání řídil člen VV OFS Děčín pan Milan Brynda, který v úvodu přivítal hosta jednání, zástupce Ústeckého krajského fotbalového svazu pana Zdeňka Heinzla.
Po schválení všech příslušných komisí, čili volební, mandátové, návrhové přednesl hlavní zprávu předseda OFS Děčín pan Bohuslav Jachimstál.
Ve své zprávě vyzdvihl práci jednotlivých členů VV OFS a poděkoval jim v souvislosti s končícím volebním obdobím za odvedenou práci. Dále poté podal informaci o úspěších a nedostatcích, které se v průběhu uplynulého volebního období vyskytly.
Z následné zprávy předsedy revizní komise pana Františka Renky vyplynulo, že hospodaření VV OFS Děčín je v mezích právních směrnic a kontrolou revizní komise nezjistila žádných větších nedostatků.
Poté se ujal slova hospodář VV OFS pan Karel Šnajdr, který seznámil přítomné delegáty s hospodařením VV OFS za rok 2009. Z podané zprávy vyplývá, že dotace od ČMFS byly za rok 2009 nižší než oproti minulým rokům až o 25 tis. Kč. Stejný rozpočet bude i v roce 2010, tj. na rozdělení pro fotbalové oddíly zbývá pouze 231 tis. Kč. Na závěr pak přednesl návrh na rozdělení finančních prostředků pro mládež dle klíče pěti bodů za každé mládežnické družstvo.
Ze zprávy předsedy mandátové komise pana Otakara Tetřeva vyplynulo, že z pozvaných 43 zástupců fotbalových oddílů děčínského regionu se na volební jednání dostavilo 29 delegátů, což je pouze 67,7% účast.
Vůči minulým létům je to vůbec nejhorší účast za uplynulých deset let. Zarazila neúčast takových velkých fotbalových oddílů jako je MSK Benešov n. /Pl., Jílového, České Kamenice, nováčka z Heřmanova. Celkem tedy scházelo čtrnáct zástupců fotbalových oddílů, kteří volili nového předsedu, výkonný výbor a revizní komisi !
Vlastní volby vedl předseda volební komise pan Miroslav Tyl z klubu FK Junior Děčín, který seznámil přítomné delegáty se systémem voleb.
Jako první akt se uskutečnila volba nového předsedy OFS Děčín na funkční období 2010-2014.
Jediným kandidátem na tuto funkci byl navržen pan Libor Šimeček a proto byla volba na základě „Volebního řádu“ provedena aklamací. Z přítomných 29 delegátů obdržel 24 hlasů, jeden byl proti a čtyři delegáti neodevzdali hlasovací lístek. Ke zvolení stačí nadpoloviční většina, takže novým předsedou byl zvolen pan Libor Šimeček.
Poté následovala volba nového šestičlenného výkonného výboru, tentokráte již tajně.
Kandidátka čítala pouze šest zájemců a tak to měli delegáti celkem jednoduché. Zvoleni do nového VV OFS Děčín na funkční období 2010-2014 byli tito kandidáti: Brynda Milan, Maják Michal a Tetřev Otakar, kteří získali shodně 19 hlasů. O bod méně získali pánové Oborník Jaroslav, Šnajdr Karel. V rozhodovací volbě pak byl ještě dovolen pan Ladislav Šefčík, který v prvním kole dostal pouze 2 hlasy a ve druhém již ale 18.
Dále pak následovala volba tříčlenné revizní komise. Zvoleni byli na funkční období 2010-2014 pánové Jaromír Adamčík s dvaceti hlasy, František Renka s osmnácti a Pavel Hrubý se sedmnácti hlasy.
A na úplný závěr jednání bylo volební valnou hromadou přijato usnesení ve kterém mimo jiné bylo uloženo VV OFS Děčín projednat možnost zrušení poplatků za 4, 8 či 12 udělených ŽK.
Po ukončení volební valné hromady pak následovaly ustavující jednání nového VV OFS Děčín a nové revizní komise.
Nový VV OFS Děčín bude pracovat v tomto složení: předseda Libor Šimeček, místopředseda a sekretář OFS pan Karel Šnajdr, předseda STK nový člen VV pan Michal Maják, předseda komise rozhodčích nový člen VV pan Jaroslav Oborník, předseda KTM a TMK pan Otakar Tetřev, předseda disciplinární komise pan Milan Brynda a členem VV, který bude pověřen konkrétními úkoly pan Ladislav Šefčík. VV OFS pak zřídil novou funkci, a to lektora pravidel OFS Děčín, kterým se stal pan Bohuslav Jachimstál.
Ns prvním jednání revizní komise byl zvolen předseda, kterým se stal pan Jaromír Adamčík. Členy revizní komise pak jsou pánové František Renka a Pavel Hrubý.