Jejím hlavním účelem je pomoci fotbalovým klubům zejména nižších soutěží vybudovat travnatou hrací plochu, udržovat jí v dobrém stavu a hrát tak fotbal v důstojných podmínkách. Na tuto akci není třeba vypisovat výběrové řízení a není vyžadována finanční spoluúčast.

Vybraný a schválený fotbalový oddíl je povinen sekretáři Komise MTZ a BVS ČMFS oznámit přesný termín provádění zásadních prací, které budou ze strany ČMFS kontrolovány. Zároveň doporučujeme oddílům, aby s odborníky Komise MTZ a BVS své záměry konzultovaly již ve stádiu přípravy – rádi pomohou nalézt nejvhodnější řešení. Státní dotaci může čerpat fotbalový oddíl sdružený v ČMFS, který splňuje následující požadavky: – je občanským sdružením, – je vlastníkem pozemku nebo nájemcem s uzavřenou nájemní smlouvou na min. 15 od roku pořízení dotace (tzn. min. do roku 2025) nebo s nájemní smlouvou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ve stejném rozsahu.

Dotaci lze použít na úpravy týkající se přímo hrací plochy hřiště. Z technického hlediska se jedná o čtyři hlavní případy: 1. Přeměna povrchu již existujícího hřiště, 2. Rekonstrukce nevyhovujícího travnatého hřiště, 3. Založení nového travnatého hřiště, 4. Instalace zavlažovacího systému travnaté hrací plochy.

Akce musí být dokončena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. Státní dotace na akci zelený trávník je ve výši v rozmezí 100 – 500 tis. Kč a musí být proinvestovány nejpozději do 30. 11. 2010. Součásti žádosti o zařazení dotace Zelený trávník 2010 jsou: – vyplněný formulář žádosti (získáte jej buď na svém OFS/KFS nebo stránkách www.fotbal.cz v sekci Komise MTZ a BVS), – výpis z katastru nemovitostí, – snímek z katastrální mapy s vyznačením plochy hřiště, – nájemní smlouva na min. 15 let, (v případě, že TJ není vlastníkem pozemku). Žádosti včetně formulářů na zařazení do akce Zelený trávník 2010 zašlete na adresu OFS Děčín nejpozději do 12. ledna