Kdo může dotaci získat?

Dotaci může čerpat fotbalový oddíl, který je občanským sdružením, je vlastníkem pozemku nebo nájemcem s uzavřenou nájemní smlouvou na min. 15 let od roku pořízení dotace, nebo s nájemní smlouvou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ve stejném rozsahu a také klub, který tuto dotaci neobdržel v posledních pěti letech.

Z technického hlediska lze dotaci využít na čtyři hlavní účely.

Klub si může přeměnit povrch již existujícího hřiště, dále se dotace týká rekonstrukce nevyhovujícího travnatého hřiště, založení nového travnatého hřiště a v neposlední řadě instalace zavlažovacího systému travnaté plochy. Tato investiční akce musí být dokončena nejpozději do 30. listopadu příslušného roku.

Na co nelze dotaci použít?

Dotaci nelze použít například na vybudování oplocení hřiště, kopání či vrtání studen, zemní práce vně hřiště, nákup strojů a sportovního vybavení a na letní regenerace trávníku.

Jaké dokumenty si fotbalový oddíl musí připravit?

V prvé řadě to je vyplněný formulář (k dispozici na OFS Děčín, nebo ke stažení na www.kshp.cz). Dále výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastr. mapy s vyznačením plochy hřiště, nájemní smlouvu na minimálně 15 let, tj. do roku 2026 v případě, že oddíl (klub) není vlastníkem pozemku, čestné prohlášení, že v období 5 let zpět tuto dotaci klub neobdržel, zjednodušený investiční záměr (původní a technická zpráva, situace) a orientační rozpočet akce a fotodokumentace stávajícího stavu.
OFS Děčín tímto žádá fotbalové oddíly mající zájem o čerpání dotace, aby neprodleně (nejdéle pak do 14. března 2011) podaly vyplněnou žádost o zařazení do této akce včetně kompletní dokumentace na sekretariát OFS Děčín, 405 25 Děčín I., Maroldova 2., telefon 412 516 687 nebo 606 849 642. Můžete také poslat e–mail: karel.sn@tiscali.cz.

Autor: Karel Šnajdr