Koncem srpna letošního roku publikoval mezinárodní autorský tým pod vedením doc. Ing. Josefa Sejáka, CSc., z Fakulty životního prostředí UJEP v prestižním časopise Ecosystem Services krátký shrnující článek „Proč by měly být ekosystémové služby porovnávány s termodynamickými náklady přírody“ [1]. V něm autoři na základě výsledků dlouhodobých měření, zejména pomocí české ekosystémové metody Energie-voda-vegetace, ukazují, že určující příčinou nárůstu klimatických extrémů není růst emisí CO2, nýbrž masivní globální likvidace a fragmentace původně souvislé sítě přirozených lesů na obydlených kontinentech Země.

Živá vegetace zemských kontinentů si za více než čtyři sta milionů let pomocí samoorganizovaných sukcesních procesů vytvořila efektivní systém regulace klimatu a v minulosti přirozeně vznikajících klimatických změn. To se změnilo v posledních stoletích průmyslové revoluce pod vlivem rychle rostoucí lidské populace. Jestliže za posledních deset tisíc let lidé zlikvidovali 1 mld. ha přirozených lesů, pak jen za 20. století zlikvidovali další 1 mld. ha. Lidstvo je odpovědné za klimatické změny a likvidace, a fragmentace globální sítě živé přirozené vegetace je jejich dlouhodobou příčinou.

„Příčinný vliv antropogenizace krajiny na obydlených kontinentech Země je měřitelný a nejméně stonásobně větší než vliv rostoucích koncentrací CO2 v atmosféře, který měřit nelze. Je to doložitelné ohromnými ztrátami podpůrných a regulačních služeb ekosystémů zemských kontinentů, které lidé způsobují přeměnami původně živou vegetací pokryté krajiny na převažující neživé povrchy,“ uvádí doc. Josef Seják.

Z měření ztrát podpůrných a regulačních ekosystémových služeb, dosud nezahrnovaných do územního rozhodování správních orgánů OŽP, vyplývá, že zaměření unijní environmentální politiky na dekarbonizaci povede ke zcela neefektivnímu investování nesprávným směrem. Zásadní environmentální investice musí jít na obnovu relativně souvislých sítí přirozené a funkční vegetace Evropy při současném udržení výživy obyvatelstva.

„Potřeby výživy lidí a energetická krize vyžadují okamžité zrušení obchodování s emisemi CO2, které neopodstatněně zvyšuje ceny energií na zkolabovaném unijním trhu a již v současnosti tlačí mnoho evropských domácností pod hranici chudoby a vede k nekonkurenceschopnosti evropských výrob,“ upozorňuje Seják.

Výše uvedený článek je v ČR unikátní a revoluční zejména pro ty, kteří uvěřili nezdůvodněné hypotéze, že 0,04 %  CO2 v atmosféře je určující příčinou oteplování klimatu. Článek je však součástí mezinárodně sílícího proudu statí poukazujících v kontextu evoluce života na Zemi na mnohostranně nenahraditelnou úlohu přirozené vegetace (v Evropě převážně klimaxových lesů) v kontrole a regulaci klimatu na kontinentech. Atmosférický CO2 je nenahraditelný pro růst vegetace, a tím i výživu lidstva.


Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP