Jedná se Výzvu č. 8, kterou připravila a vyhlásila MAS Český sever v rámci operačního programu s názvem Integrovaný regionální operační program (tzv. IROP). Příjem žádostí proběhl v období 4. 5. 2020 až 26. 6. 2020. Celková výše požadovaných způsobilých výdajů činí 18 653 429 Kč. Jedna z hlavních výhod finančních nástrojů IROP ve srovnání s jinými dotační programy je výše poskytnuté dotace a to ve výši 95%. Celková výše alokace této výzvy je 14.286.027 Kč.

Základní škola Tyršova v Rumburku si žádá o prostředky na modernizaci učebny fyziky a chemie. Základní škola Edisonova Varnsdorf podala projekt na vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů - Fyzika, ICT. Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF si připravila hned 2 projekty a to na vybavení dílny odborného výcviku CNC strojem a na dovybavení odborných učeben metrologie, mechatroniky a elektrotechniky. Základní škola Dolní Podluží usiluje o vybavení učebny fyziky a chemie. Interaktivní základní škola Karlova Varnsdorf plánuje rekonstrukci jazykovo-počítačové učebny. Město Česká Kamenice si žádá o peníze na jazykovou laboratoř, modernizaci a vybavení učeben přírodních věd a pro technické a řemeslné obory (vč. robotiky). Základní škola Staré Křečany by chtěla vybudovat IT učebnu, bezbariérové WC a bezbariérový výtah.

V tuto chvíli probíhá formální a obsahové hodnocení žádostí. Jednotliví žadatelé se o výsledcích dozvědí v průběhu prvního čtvrtletí tohoto školního roku.

Dana Štefáčková, MAS Český sever